Bagale ba go Resaekela

R91,00

2 in stock

2 in stock

Add to wishlist

Mmogo re ka dira gore polanete ya rena e dule e hlwekile! Tšhilafalo e bea kotsing batho, diphoofolo le dimela mo Polaneteng ya Lefase. Ronnie wa Moresaekeli o etela phapošiborutelo ya Mohumagatšana Sibiya go bontšha baithuti ba phapošiborutelo yeo ka fao go resaekela go dirago gore Lefase le dule le hlwekile le se na malwetši. Bana ba ithuta ka diR tše tharo tša go resaekela le gore sebapadišane sa go kgahliša se dirwa bjang ka dilo tša go tšwa matlakaleng. A re šomišaneng le bona gore re be Bagale ba go Resaekela!

Additional information