-50%

Utyelelo lwam lokuqala kwagqirha

R43,13

You save R43,12

655 in stock

655 in stock

Add to wishlist

UAndoyiki yisirisi yokujongana namava okuqala. Injongo kukuxhobisa abantwana, nabazali babo ngokunjalo neetitshala, ukujongana neemeko ezimaxongo, ngokukodwa xa uqubisana nazo okokuqala. Iimeko zobomi ekujongwana nazo azithiwa thaca ngendlela yencwadi yesikhokelo yezonyango, koko ngomxholo wamava obomi bemihla ngemihla esibuphilayo obubonakaliswayo ngendlela – ngamanye amaxesha yebali elichukumisayo elinabalinganiswa bokwenene anokuthi umfundi azibandakanye nabo. Umfundi akahlangabezani nje kuphela nemeko ethile eneneni, kodwa indlela amava aqondwa ngayo nekuhlangatyezwana nawo ngayo ngabalinganiswa nayo inegalelo ngokungangqalanga ekuphuhlisweni kwezakhono zobomi ngokwayamene, phakathi kwezinye, nobudlelane nentsebenziswano nabanye abantu (ubuhlobo, uvelwano, ukukhathala, ukuqonda), unxibelelwano, nemiba yeqela nolawulo lwemeko emaxongo gabalala.

Additional information