-50%

USilo wasindisa usuku

R40,50

You save R40,50

896 in stock

896 in stock

Add to wishlist

UThabo uza kutyelela umhlobo wakhe, uSilo, owosuleleke yintsholongwane iHIV, endleleni yakhe eya ekhaya esuka esikolweni. Esangweni lesikolo, iqela labantwana abadala lidlala ngoThabo limxelela ukuba athathe iilekese kulo. Bafuna ukuba ayitye ngoko nangoko, kodwa ufuna ukuyitya noSilo. Waphuncuka apho uThabo wabaleka waze waxelela uSilo omdadlana kwaye enobulumko, ngento eyenzekileyo. USilo uyaqonda ukuba ilekese ifakwe iziyobisi. Uxelela uThabo ukuba angaze athathe naziphi na iilekese kubantu angabaziyo, aze ke athathe ilekese ayise kwinqununu kunye nasemapoliseni. UThabo nomama wakhe bayaqonda ukuba, nangona uSilo eneHIV, usahleli engumhlobo wokwenene.

Additional information