-50%

UNaledi ubalisa ngonomyayi owaphulukana netshizi yakhe

R54,00

You save R54,00

774 in stock

774 in stock

Add to wishlist

Ithiwe thaca ngokwesimo sentlalo yaseAfrika, uNALEDI intulo egcakamela ilanga ibalisa amabali awonwabisayo aza kunceda abantwana bethu ukuba bafunde iimfundiso ezisisiseko ezisesikweni. Kweli bali, baza kufunda ngokuba “ikratshi lingakukhohlisa kanjani na ngexa ungalindelanga”. Libaliswa kwakhona ingakumbi kubantwana baseAfrika.

Additional information