-50%

UNaledi ubalisa ngonomyayi onxaniweyo

R62,10

You save R62,10

413 in stock

413 in stock

Add to wishlist

Ithiwe thaca ngokwesimo sentlalo yaseAfrika, uNALEDI intulo egcakamela ilanga ibalisa amabali awonwabisayo aza kunceda abantwana bethu ukuba bafunde iimfundiso ezisisiseko ezisesikweni. Kweli bali, baza kufunda ukuba “apho kukho umnqweno, isoloko ikhona indlela”. Libaliswa kwakhona ingakumbi kubantwana baseAfrika.

Additional information