-50%

UJeffrey Okhethekileko

R42,50

You save R42,50

1135 in stock

1135 in stock

Add to wishlist

Indlulamithi uJeffrey wabe athabe khulu ngokuya esikolweni ayokuthola nabangani abatjha. Ngelanga lakhe lokuthoma lokuya esikolweni, walemuka bona mude khulu kunazo zoke iinlwana. Akhange akghone ukwenza izinto ngendlela ezinye iinlwana ezenza ngakhona, lokho akhange kumphathe kuhle. Iinlwana ebekacabanga bona zizokuba bangani bakhe zazimhleka zimkorhola ngesimanga sokuthi mude khulu. Bezingafuni nokudlala naye ngombana bekangafani nazo, bekahlukile. Ngelinye ilanga zazifuna isizo lesilwana eside, zoke zalemuka bona uJeffrey bekafana nazo, bekakhetheke ngendlela yakhe.

Additional information