-50%

Sello o tla dilalelong

R40,50

You save R40,50

128 in stock

128 in stock

Add to wishlist

Thabo o thakgetše ka gore mogwera wa gagwe, Sello, o tlile go ja dilalelo le bona. Sello o na le HIV, efela Mmane Lerato, yo e lego mooki kliniking, o hlalošeditše Thabo ka le mmagre ka ga bolwetši. Mmago Thabo ga a tsebe gore a apeye eng, gomme o nyaka go diriša dipoleite tšeo re di lahlago ge re feditše ka tšona. Efela bjale Mmane Lerato o a mo eletša le go mo netefaletša gore HIV ga e fetele ka ka go diriša poleiti ye tee goba didirišwa tša go ja. Thabo o thuša mmagwe go beakanya dijo tša phepo tšeo bohle, kudu Sello a tla ipshinago ka tšona.

Additional information