-50%

Sello o tla dijong tsa mantsiboya

R46,58

You save R46,57

826 in stock

826 in stock

Add to wishlist

Thabo o thabile haholo kaha motswalle wa hae, Sello, a tlile ho ja dijo tsa mantsiboya hammoho le bona. Sello o na le tshwaetso ya HIV, feela Mmangwane Lerato, eo e leng mooki tleleniking, o ile a hlalosetsa Thabo le mmae ka lefu lena. Mme wa Thabo ha a tsebe hore a phehe eng. O batla ho sebedisa dijana tse lahlwang. Feela Mmangwane Lerato o ile a mo eletsa le ho mo tshepisa hore motho a ka se be le tshwaetso ya HIV ha a sebedisa dijana le dikgaba tse sebediswang ke motho ya nang le tshwaetso ena. Thabo o thusa mme wa hae ho lokisa dijo tse nang le bophelo, tseo kaofela ha bona ba tla thabela ho dija. Ena ke thuto e nang le tlhahiso leseding bakeng sa tsebo ka twatsi ya bosolla tlhapi (HIV/AIDS) ho baithuti ba banyane.

Additional information