-50%

Sello o rarabolola bothata jo bogolo

R46,58

You save R46,57

911 in stock

911 in stock

Add to wishlist

Thabo o tsamaya ka maoto go ya go jela tsala ya gagwe, Sello nala. Sello o tshwerwe ke HIV. Fa a tswa ka sekolo, basimane ba ditlhokotsebe ba mo pateletsa gore a tsee semonamone sa bone. Ba batla gore a se je gone foo, fela ene o batla go se ja le Sello, mme a tshaba. O bolelela Sello yo o botlhale go mo gaisa ka tiragalo eo, mme Sello o lemoga gore semonamone se tshetswe diritibatsi. O bolelela Thabo gore a se tlhole a amogela dimonamone go tswa mo bathong bao a sa ba itseng, mme a se tsaya a se ise kwa go mogokgo le mapodisi. Thabo le mmaagwe ba lemoga gore, e fa Sello a tshwerwe ke HIV e ntse e le tsala ya nnete.

Additional information