-50%

Sello o a lwala

R46,58

You save R46,57

935 in stock

935 in stock

Add to wishlist

Sello o tshwerwe ke bolwetsi jwa HIV. Tsala ya gagwe, Thabo, ga a tlhaloganye bolwetsi jo gonne Sello ga a lebege a lwala. Mme wa gagwe ga a mo letle go bona Sello gonne le ene ga a tlhaloganye gore bolwetsi jo bo ka se tshelane ka go etelana kgotsa go nna ditsala. Tsala ya gagwe, Mmane Lerato, ke mooki kwa tliliniking mme o ba tlhalosetsa ka ga bolwetsi jo. O bile a laletsa mmagwe Thabo kwa tliliniking go tla go iponela tshedimosetso ka bolwetsi jo. Maagwe Thabo o ne a laela Thabo go ya go laletsa Sello dijong tsa maitseboa. Se ke padi e e rweleng tshedimosetso go thusa moithuti yo mmotlana go tlhaloganya HIV/AIDS.

Additional information