-50%

Sello a tla thuša

R40,50

You save R40,50

328 in stock

328 in stock

Add to wishlist

Thabo o ya go etela mogwera wa gagwe Sello, yo a nago le HIV, gomme mo tseleng ya go tšwa sekolong. Kgorong ya sekolo, segongwana sa bana ba bagolo ba kgoela Thabo ka go mo gapeletša go mo fa lelekere. Ba nyaka gore a le je ka yona nako yeo, efela yena o nyaka go le abelana le Sello, gomme a tšhaba. O anegela Sello, yo e lego yo mogolonyana gape wa bohlalenyana, ka ga seo se hlagilego, gomme Sello o lemoga gore lelekere le tšhetšwe diokobatši. O botša Thabo a se sa tsoga a amogetše malekere afe goba afe go batho ba šele, gomme ka morago a iša lelekere go hlogo ya sekolo le go maphodisa. Thabo le mmagwe ba lemoga gore, le ge Sello a na le HIV, o no dula e le mogwera wa nnete.

Additional information