-50%

Ntamende Lokhetsekile

R42,50

You save R42,50

1106 in stock

1106 in stock

Add to wishlist

Indlulamitsi, Ntamende, beyijabulele kuya esikolweni kuyotfola bangani labasha. Ngelilanga lakhe lekucala wafundza kutsi yena mudze kunato tonkhe letinye tilwane. Abengakhoni kwenta tintfo njengaletinye tilwane, loko kwamjabhisa. Letilwane bekacabanga kutsi tingaba bangani bakhe tahlekisa ngaye ngoba yena amudze kakhulu. Atifunanga kudlala naye ngoba ehlukile. Ngalelinye lilanga, taludzinga lusito lwesilwane lesidze, futsi tonkhe tafundza kutsi Ntamende bekanjalo, akhetsekile ngendlela yakhe njengabo bonkhe.

Additional information