-50%

Naledi o bolela ka ga ntša e e pelotshetlha

R62,10

You save R62,10

467 in stock

467 in stock

Add to wishlist

Le tlhagisitswe mo lemoragong la Seaforika, NALEDI mokgatitswane o o ratang go lebelela letsatsi o anela mainane a a itumedisang a a tlaa thusang bana ba rona go ithuta ngwao ya tshiamo. Mo leinaneng le, ba tla ithuta gore “bopelotshetlha ga bo busetse ope sepe”. Se anetswe gape segolo thata go direla bana ba Aforika.

Additional information