-50%

Naledi o anega ka ga Mpša ya sejato

R54,00

You save R54,00

548 in stock

548 in stock

Add to wishlist

E hlagišitšwe ka tikologong ya Seafrika, NALEDI wa sepharamela o anega dikanegelo tša boipshino tše di thušago bana ba rena gore ba ithute dithutwana tša maitshwaro. Ka mo kanegelong ye, ba tla ithuta gore “bojato ga bo hole motho”. E anegelwa leswa kudu bana ba Afrika.

Additional information