Likhekhe lelusuku lwekutalwa

R85,00

18 in stock

18 in stock

Add to wishlist

Sihle ufuna kubhakela make wakhe likhekhe lelusuku lwakhe lwekutalwa, kepha angakwenta kanjani loko uma ete tonkhe tintfo letifakwa ekhekheni? Kutsite nje sekayekela, umngani wakhe Thando weta wamsita. Sihle wabona kutsi tingcondvo letimbili tincono kunayinye!

Additional information