-50%

Itoni kaKghari uPat

R42,50

You save R42,50

468 in stock

468 in stock

Add to wishlist

USibunguboya unethemba lokobana uKghari uPat umtjalele itoni ezele amathuthumbo amnandi. Uvuswa kabuhlungu, kodwana uKghari uPat wathi nakabona ukobana nguye osethuthumbeni wamrhudulela phasi. Ekugcineni uKghari uPat uyazisola, uthatha uSibunguboya umbeka kwelinye ithuthumbo ukobana adle yoke into ayithandako. Bekungasi kade ngemva kobana amtlomelise ngomsebenzakhe omuhle.

Additional information