-50%

Izilwane zasekhaya

R37,50

You save R37,50

1589 in stock

1589 in stock

Add to wishlist

Izilwane zasepulazini zazingajabulile neze. Ngelinye ilanga zanengeka zasezithatha isinqumo sokutelekela umninipulazi. Isilwane ngasinye ngasinye satshela umninipulazi ngezikhalo zaso. Umninipulazi wazama ukuthola isisombululo sezikhalo zezilwane zakhe ukuze zaneliseke, wazinika nezizathu lapho ayengenakwazi ukuzisiza. Lena ingxoxo mpikiswano emnandi phakathi komninipulazi nezilwane. Isiza abafundi ukuthola ukwazi kabanzi ngokuthi izilwane zizizwa njani ngemisebenzi kanye nenhlalo yazo epulazini. Isilwane ngasinye sinomsebenzi obalulekile futhi zonke zithanda impatho enhle nokunakekelwa.

Additional information