Naa thutlwa e kgona go latswa tsebe ya yona?

R111,00

3 in stock

3 in stock

Add to wishlist

Dintlha tša boipshino ka ga diphoofolo tša Afrika Borwa go babadi ba rena ba mathomo. Tšeo di nago le ditlhaka tšeo di hlamilwego ka fao go nepagetšego le mafoko a makopana, babadi ba rena ba mathomo ba ka se sware bothata go bona mantšu. Mokgwa o mobotse wa go maatlafatša bokgoni bja go bala le bja go ngwala mo go sa tšwago go tšweletšwa mola ba ipshina kudu!

Additional information