Dijo tše di agang mmele

R65,00

13 in stock

13 in stock

Add to wishlist

Dijo tša phepo tšeo di fepago mmele di arotšwe bjalo ka merogo, dienywa, le diphrotheine – dijo tša menontšha, go swana le mehuta ya go fapana ya nama, mae, hlapi le ditšweletšwa tša maswi, go swana le maswi le tšhese. Ditloo le dinawa, le dijo tša go beakanywa, go swana le moro le bogobe, di a ahlaahlwa le tšona. Tshedimošo e a abiwa ka ga diagammele le diminerale tšeo di lego gona, gape le boleng bja difepammele, tirišo le ditsela tša peakanyo. Baithuti ba tla ithuta gape ka ga digwere, le medu le merogo ya matlakala, gape le pabalelo, le boitšhidullo bo a gatelelwa bjalo ka mokgwa wa bophelo wa go phela gabotse.

Additional information