-50%

Zifundise ukuZenzela iMali: Sithengisa amaqanda

R54,00

You save R54,00

798 in stock

798 in stock

Add to wishlist

USiviwe noHlelo baphupha ngokuba neebhayisekile ezizezabo. UTatomkhulu uze necebo lokunceda abantwana bakwazi ukuzenzela imali. Baza kuzikhulisela iinkukhu ukuze bathengise amaqanda. Ingaba baza kukwazi ukugcina imali eyoneleyo ukuze amaphupha abo afezekiswe? Joyina abantwana kwiphulo labo lokuba ngoosomashishini abasakhulayo.

Additional information