-50%

USilo uze kwisidlo sangokuhlwa

R40,50

You save R40,50

856 in stock

856 in stock

Add to wishlist

UThabo unemincili kuba umhlobo wakhe, uSilo, uzoza azokutya isidlo sangokuhlwa nabo. USilo uneHIV, kodwa uMakazi uNoluthando, ongumongikazi ekliniki, usicacisile isigulo sikaSilo kuThabo nomama wakhe. Umama kaThabo akazi ukuba apheke ntoni, kwaye ufuna ukusebenzisa iipleyiti zamaphepha ezilahlwayo. UMakazi uNoluthando wamcebisa futhi wamqinisekisa ukuba umntu ngeke osulelwe yiHIV ngokusebenzisa nje iipleyiti okanye izixhobo zokutya ezifanayo. UThabo uncedisa umama wakhe ukulungisa isidlo esinempilo eso. Bonke basonwabela, ingakumbi uSilo.

Additional information