-50%

USilo uyagula

R40,50

You save R40,50

733 in stock

733 in stock

Add to wishlist

USilo uneHIV. Umhlobo wakhe, uThabo, akasiqondi isigulo sakhe, kuba uSilo akabonakali egula. Kodwa umama wakhe akamvumeli ukuba atyelele uSilo, kuba naye akaqondi ukuba iHIV ngeke yosulele ngokutyelela okanye ngokuba nabahlobo abanayo. Umhlobo wakhe, uMakazi Noluthando, ngumongikazi ekliniki, kwaye ubacacisela ngale ntsholongwane. Umema umama kaThabo ukuba atyelele ekliniki azokufumana ulwazi olungaphaya. Umama kaThabo ucela uThabo ukuba aye kuSilo ayommemela ukuba eze kwisidlo sangokuhlwa.

Additional information