-50%

UNaledi ubalisa ngomvundla nofudo

R54,00

You save R54,00

762 in stock

762 in stock

Add to wishlist

Ithiwe thaca ngokwesimo sentlalo yaseAfrika, uNALEDI intulo egcakamela ilanga ibalisa amabali awonwabisayo aza kunceda abantwana bethu ukuba bafunde iimfundiso ezisisiseko ezisesikweni. Kweli bali, baza kufunda ngokuba kukho indlela engaphezulu kwenye yokwenza ukuba wenziwe umsebenzi. Libaliswa kwakhona ingakumbi kubantwana baseAfrika.

Additional information