-50%

UNaledi ubalisa ngenkunzi yenja erhalayo

R62,10

You save R62,10

622 in stock

622 in stock

Add to wishlist

Ithiwe thaca ngokwesimo sentlalo yaseAfrika, uNALEDI intulo egcakamela ilanga ibalisa amabali awonwabisayo aza kunceda abantwana bethu ukuba bafunde iimfundiso ezisisiseko ezisesikweni. Kweli bali, baza kufunda ukuba “ukurhala akubhatali”. Libaliswa kwakhona ingakumbi kubantwana baseAfrika.

Additional information