-50%

UNaledi ubalisa ngehobe nembovane

R62,10

You save R62,10

689 in stock

689 in stock

Add to wishlist

Ithiwe thaca ngokwesimo sentlalo yaseAfrika, uNALEDI intulo egcakamela ilanga ibalisa amabali awonwabisayo aza kunceda abantwana bethu ukuba bafunde iimfundiso ezisisiseko ezisesikweni. Kweli bali, baza kufunda ukuba “ubuhle bubuyiswa ngobunye ubuhle”. Libaliswa kwakhona ingakumbi kubantwana baseAfrika.

Additional information