Umgqumo kaSipho

R85,00

6 in stock

6 in stock

Add to wishlist

USipho, ithole lengonyama, wayehlala emahlathini nosapho lwakhe. Wayenoobhuti ababini, kwaye bekuthanda ukudlala kunye. Utata kaSipho wagqiba ekubeni afundise oonyana bakhe ukuba baziphatha njani na njengeekumkani zehlathi. Isifundo sokuqala yayikukuba bangagquma kangakanani na kwaye bekwenza ngebhongo oko. Ngokungafaniyo noobhuti bakhe, uSipho zange agqume kakuhle wavele nje watswina njengekati. Waye ke waziqhelanisa ngamandla nokugquma uSipho, kwaze kwathi ngenye imini, besengozini oobhuti bakhe, wakhupha owona mgqumo wakhe wokuqala ophezulu ukusindisa ubomi babo. Babezidla bonke ngoSipho, owababonisa ukuba ekunyamezeleni kukho umvuzo. Kukwenza ugqwese ukuziqhelanisa!.

Additional information