-50%

UMandla uza ekudleni kwakusihlwa

R40,50

You save R40,50

706 in stock

706 in stock

Add to wishlist

UNjabulo ujabule kakhulu, kwazise phela umngane wakhe, uMandla, uzodla ukudla kwakusihlwa nomndeni wakhe. UMandla unesandulela ngculazi (HIV), kanti futhi uNjabulo nomama wakhe sebechazelwe kabanzi ngalesi sifo nguMaDlamini. Umama kaNjabulo udidekile ukuthi angapheka ini, nokuthi asebenzise izitsha zokudlela ezilahlwayo noma cha. UMaDlamini owumhlengikazi emtholampilo uyameluleka ngokuthi isifo sengculazi ngeke wasithola ngokusebenzisa isitsha ebesidlela umuntu osengenwe ilesi sifo. UNjabulo usiza umama wakhe ukupheka ukudla okunomsoco futhi okunempilo ukuze umngane wakhe uMandla ajabule. Le ncwadi inencazelo enhle kubafundi abasebancane ngegciwane lengculazi.

Additional information