-50%

UMandla uyagula

R40,50

You save R40,50

707 in stock

707 in stock

Add to wishlist

UMandla unesandulela ngculazi (HIV). Umngane wakhe, uNjabulo akanalwazi olunzulu ngalesi sifo, futhi noMandla akabukeki egula. Umama kaNjabulo naye wabe engamvumeli ukuba avakashele uMandla, ngoba naye ngokwakhe wabe engenalo ulwazi olunzulu ngalesi sifo, nokuthi asithelelani ngokuvakashelana nangokuba nomngane onaso. Kusiza umngane kaMama, uMaDlamini, owumhlengikazi emtholampilo, ukubachazela kabanzi ngalesi sifo. Umema umama kaNjabulo ukuba avakashele emtholampilo ukuze athole ulwazi olunzulu ngalesi sifo. UMama usecela uNjabulo ameme uMandla esidlweni sakusihlwa. Le ncwadi inencazelo enhle kubafundi abasebancane ngegciwane lengculazi.

Additional information