-50%

UBonga noBongiwe bavakashela epulazini

R32,50

You save R32,50

566 in stock

566 in stock

Add to wishlist

Amawele, uBonga noBongiwe, bahamba nomkhulu wabo basuka edolobheni baya epulazini ukuyovakashela ubabekazi wabo. Kufanele balungiselele futhi bapakishele uhambo olude, besebenzisa izinhlobo ezihlukahlukene zezinto zokuhamba. Epulazini, bazokwazi imfuyo, njengezinkomo, izimvu, izingulube, izinkukhu namadada – konke namazinyane namachwane. Bazoya nasemasimini lapho kutshalwe khona izinhlobonhlobo zezitshalo, bakhe imifino baye nayo ekhaya kumama. Babuyela ekhaya edolobheni nezindaba eziningi ngezinto abazenze eholidini labo epulazini.

Additional information