-50%

Tshifhiwa tsha vhomakhulu tshi bvaho kha Mpho

R42,50

You save R42,50

534 in stock

534 in stock

Add to wishlist

Mpho u pfa a tshi nga muthu a si na mushumo nahone o ṱungufhala ngauri u khou shumisa wiḽitshee nga murahu ha u wana khombo. U na mbilu yavhuḓi nahone o wana na nḓila ya u thusa vhaaluwa a tshi khou dovha a ḓiphina nga tshenetsho tshifhinga. Mpho ha ngo tenda wiḽitshee yawe i tshi mu thithisa na luthihi!

Additional information