-50%

Tingelosi Tesihlabatsi

R42,50

You save R42,50

710 in stock

710 in stock

Add to wishlist

BoTshepo naLindiwe batsakasele kuya eholideyini ebhishi. Batijabulisa ngesihlabatsi nangetinkumba taselwandle. Bahlanganyela kwakhela make wabo kwekugaba entsanyeni lokuhle.

Additional information