Ticatfulo taPhephi letinhle

R85,00

9 in stock

9 in stock

Add to wishlist

Phephi uneticatfulo letiningi kakhulu, kodvwa ufuna letinye. Wasitwa kubona intfombatanyana lencane lete ticatfulo kwati kutsi akusibo bonkhe bantfu labanenhlanhla njengaye.

Additional information