-50%

Theto ya bana 1

R32,50

You save R32,50

777 in stock

777 in stock

Add to wishlist

Ye ke kgetho ya mathomo ya ditemana tša barutwana ba baswa ka ga bophelo bja bona le tikologo. E akaretša dihlogotaba tša go swana le wena (Nna), mma wa yo mongwe, lapa, ntlo le sekolo, dihla tše nne (Selemo, Lehlabula, Marega le Seruthwane), mohlare, meetse le letšatši. Tšohle tše di laeditšwe ka mebala ye mebotse. Direto di tsenyeletša dikamano tša lapa, le go hlama temogo le go leboga dihlongwa tša setšhaba, le dikarolo tša tikologo ya tlhago.

Additional information