Skiphi naZum

R85,00

14 in stock

14 in stock

Add to wishlist

Ngalelinye lilanga kusebusika, kubandza, leminenkhe lemincane, Skiphi naZum, basita umnenkhe longenandlwana yenkumba. Batama kumakhela likhaya ngetinhlobonhlobo tetindlwana, bangayekeli, baze batfola indlwana lefanele. Ekugcineni, labangani labatsatfu labasha bonkhe bajabulile futsi bafutfumele.

Additional information