-50%

Sello o tla dijong tsa maitseboa

R46,58

You save R46,57

914 in stock

914 in stock

Add to wishlist

Thabo o itumetse gonne tsala ya gagwe, Sello o tla go ja dijo tsa maitseboa le bone. Sello o tshwerwe ke HIV, fela Mmane Lerato, yo e leng mooki kwa tliliniking, o tlhalositse bolwetsi jo go go Thabo le maagwe. Mmaagwe Thabo ga a itse gore a apeye eng, e bile o batla go dirisa dikotlele tsa pampiri. Fela, Mmane Lerato o mmolelela gore motho a ka se tshwaetswe ke HIV ka go dirisa sekotlele se le sengwe le mongwe. Thabo o thusa mme wa gagwe go baakanyetsa nako ya dijo le Sello. Se ke padi e e rweleng tshedimosetso go thusa moithuti yo mmotlana go tlhaloganya HIV/AIDS.

Additional information