-50%

Sello o a pholosa

R46,58

You save R46,57

840 in stock

840 in stock

Add to wishlist

Thabo o etela motswalle wa hae Sello, ya nang le tshwaetso ya HIV, ha a etswa sekolong. O ile a kopana le sehlopha sa bana ba baholwanyana ho yena, ba ileng ba mo qobella ho nka pompong e tswang ho bona. Ba mo qobella ho dija hang hang, feela yena o ne a batla ho arolelana pompong le Sello, ya neng a le moholwanyana ebile a le bohlale. Yaba Sello o hlokomela hore pompong eo e na le dithethefatsi. A bolella Thabo hore a se ke a hlola a nka dipompong ho tswa bathong bao a sa ba tsebeng, yaba o isa pompong eo ho mosuwehlooho le mapoleseng. Thabo le mme wa hae ba hlokomela hore, le ha Sello a na le tshwaetso ya HIV, o dutse a tshepahetse ho motswalle wa hae.

Additional information