-50%

Sello o a kula

R46,58

You save R46,57

869 in stock

869 in stock

Add to wishlist

Sello o na le tshwaetso ya HIV. Motswalle wa hae Thabo ha a utlwisisi lefu lena, hobane Sello ha a bonahale a kula. Feela mme wa hae ha a batle ha a etela Sello, hobane le yena ha a utlwisisi hore tshwaetso ya HIV ha e fumanwe ka ho eta le hona ho etsa setswalle. Motswalle wa hae, Mmangwane Lerato, ke mooki tleleniking, o ba hlalosetsa ka lefu lena. O ile a mema mme wa Thabo ho etela tleleniking ho fumantshwa tsebo ka lefu lena. Yaba mme wa Thabo o kopa Thabo ho memela Sello dijong tsa mantsiboya.

Additional information