-50%

Ntate o fellwa ke mosebetsi

R40,50

You save R40,50

490 in stock

490 in stock

Add to wishlist

Ha ke a tshoha ke letoto la dibuka tse mabapi le makgetlo a pele moo batho ba neng ba tobana le mathata a itseng. Sepheo sa dibuka tsena ke ho thusa le hona ho tshehetsa bana, mmoho le batswadi le matitjhere, ho kgona ho shebana le mathata a itseng, haholoholo ha e le lekgetlo la pele ba kopana le ona. Diketsahalo tseo ho buuwang ka tsona mona ha di phetwe e ka ho ngolwa buka ya dithuto tsa bongaka, empa di phetwa ka ka moo di ka hlahelang batho ka teng bophelong – ka tsela e ka amang maikutlo – dipale tsa diketsahalo tsa nnete tseo ho leng bonolo hore mmadi a di kgolwe. Motho ha a bale feela ka ketsahalo e itseng, empa tsela eo dibapadi di shebanang le ho rarolla mathata a tsamaellanang le yona ka teng, ke e nngwe hape ya dintho tse thusang ntshetsopeleng ya bokgoni mabapi le ho shebana le tsa bophelo, tse kenyeletsang boitshwaro setjhabeng (setswalle, kutlwelobohloko, ho kgathalla ba bang, kutlwisiso), kamohelo le phetiso ya melaetsa le ditaba, bokgoni ba ho sebetsa hantle le ba bang sehlopheng le ba ho rarolla mathata ka kakaretso, haholoholo a tshohanyetso.

Additional information