-50%

Ngesikhathi uBaba ephelelwa umsebenzi

R40,50

You save R40,50

660 in stock

660 in stock

Add to wishlist

Incwadi ethi Angesabi iwuchungechunge lwezincwadi ezimayelana nokubhekana nezimo okokuqala. Inhloso yayo ukuhlomisa izingane, kanye nabazali bazo nothisha, ukuze bakwazi ukubhekana nezehlakalo zempilo, ikakhulukazi uma behlangabezana nazo okokuqala. Izimo zempilo ezidingidiwe azethulwa njengasencwadini ewumhlahlandlela wokubhekana nezimo, kodwa zethulwe ngendlela yokubheka izimo zempilo zangempela ezivezwe ngendlela – ebuye idabukise – yendaba enabalingiswa beqiniso umfundi angazifanisa nabo. Umfundi akabhekani nesimo esithile kuphela, kodwa indlela abalingiswa abaqonda futhi babhekane nezimo ngayo iphinde ibe nomthelela ongaqondile ekuthuthukisweni kwezindlela zokubhekana nezimo zempilo ngokwendlela, phakathi kokunye, yokuziphatha nokuxhumana nomphakathi (ubungani, uzwelo, ukunakekela, ukuqonda), ezokuxhumana, okunhlobonhlobo okuphathelene namaqembu kanye nendlela yokubhekana nesigameko ngokujwayelekile.

Additional information