-50%

Naledi o anega ka ga legokobu leo le swerwego ke lenyora

R54,00

You save R54,00

477 in stock

477 in stock

Add to wishlist

E hlagišitšwe ka tikologong ya Seafrika, NALEDI wa sepharamela o anega dikanegelo tša boipshino tše di thušago bana ba rena gore ba ithute dithutwana tša maitshwaro. Ka mo kanegelong ye, ba tla ithuta gore “fao go nago le maikemišetšo, go dula go na le mokgwa wa go atlega”. E anegelwa leswa kudu bana ba Afrika.

Additional information