-50%

Naledi o anega ka ga legokobu leo le lahlegelwago ke tšhese

R54,00

You save R54,00

801 in stock

801 in stock

Add to wishlist

E hlagišitšwe ka tikologong ya Seafrika, NALEDI wa sepharamela o anega dikanegelo tša boipshino tše di thušago bana ba rena gore ba ithute dithutwana tša maitshwaro. Ka mo kanegelong ye, ba tla ithuta gore ‘go ikgantšha go ka go radia gabonolo o se wa letela’. E anegelwa leswa kudu bana ba Afrika.

Additional information