-50%

Kugqekeziwe ekhaya

R37,50

You save R37,50

602 in stock

602 in stock

Add to wishlist

Incwadi ethi Angesabi iwuhume lwezincwadi ezimayelana nokubhekana nezimo okokuqala. Inhloso yayo ukuhlomisa izingane, kanye nabazali bazo nothisha, ukuze bakwazi ukubhekana nezehlakalo zempilo, ikakhulukazi uma behlangabezana nazo okokuqala. Izimo zempilo ezidingidiwe azethulwa njengasencwadini ewumhlahlandlela wokubhekana nezimo, kodwa zethulwe ngendlela yokubheka izimo zempilo zangempela ezivezwe ngendlela – ebuye idabukise – yendaba enabadlali beqiniso umfundi angazifanisa nabo. Umfundi akabhekani nesimo esithile kuphela, kodwa indlela abadlali abaqonda futhi babhekane nezimo ngayo iphinde ibe nomthelela ongaqondile ekuthuthukisweni kwezindlela zokubhekana nezimo zempilo ngokwendlela, phakathi kokunye, yokuziphatha nokuxhumana nomphakathi (ubungani, uzwelo, ukunakekela, ukuqonda), ezokuxhumana, okunhlobonhlobo okuphathelene namaqembu kanye nendlela yokubhekana nesigameko ngokujwayelekile.

Additional information