khekhe ya mabebo

R85,00

18 in stock

18 in stock

Add to wishlist

Mashudu u khou ṱoḓou bakela mme awe khekhe ya ḓuvha ḽa mabebo, fhedzi a nga zwi itisa hani zwenezwo arali a si na thimbanywa dzoṱhe? Zwenezwi musi a tshi kha ḓi ṱoḓou fhulufhuwa, khonani yawe Khangwelo a vha o swika u mu thusa. Mashudu a kona u zwi vhona uri khwine ndi musi vhathu vha vhavhili, zwi a thusa!

Additional information