-50%

Isimanga esifunyaniswe yiNdlovu

R42,50

You save R42,50

419 in stock

419 in stock

Add to wishlist

Wayengayithandi indlela ayiyo uNdlovu – wayecinga ukuba mkhulu kwaye mbi. Wayecinga ukuba uyatatazela kwaye ude aphazamise nabanye. Wayerhalela ukuba mncinci njengomhlobo wakhe, uMpuku, owayezama ukumqinisekisa ukuba womelele kwaye eluncedo. Kodwa wahlala equmbile uNdlovu, zange lincede nelo cebo lomhlobo wakhe uNgonyama, Ekugqibeleni, imeko eyingozi yenza ukuba acinge kwakhona uNdlovu.

Additional information