-50%

Ingadze yaAnti Pat

R42,50

You save R42,50

454 in stock

454 in stock

Add to wishlist

Sibungu Lesineboya uneliciniso lekutsi Anti Pat wamhlanyelela ingadze legcwele timbali letimnandzi. Kephake waphaphanyiswa kuhlukubetwa ngesikhatsi Anti Pat amtfola ahleti kulenye imbali wamsusa. Ngekuhamba kwesikhatsi, Anti Pat watisola, wabeka Sibungu Lesineboya kulenye imbali lapho adla ngekutsandza kwakhe, emva kwesikhashana nje watfola kuvuzwa ngesento sakhe lesihle.

Additional information