-50%

Ge Tate a lahlegelwa ke mošomo wa gagwe

R40,50

You save R40,50

570 in stock

570 in stock

Add to wishlist

Ga ke a tšhoga ke tlhatlamano yeo e swaraganego le maitemogelo a mathomo. Morero wa yona ke go hlama bana, gammogo le batswadi ba bona le barutiši, gore ba kgone go swaragana le dikhuduego tša bophelo tšeo di itemogelwago la mathomo. Maemo a bophelo ao go swaraganwego le ona ga se a hlagišwa ka mokgwa wa mohuta wa puku ya kgakollo ya tša kalafo, eupša e amantšwe le boitemogelo bja kgonthe bja bophelo, bjoo bo tšweleditšwego go ya ka – dinako tše dingwe se kgwathago – kanegelo ya go ba le baanegwa ba kgonthe bao mmadi a ka ba šupago. Mmadi ga se a lebanwa fela ke maemo a itšego, eupša tsela yeo boitemogelo bo bonwago ka gona ebile go swaraganwago le bjona ka gona ke baanegwa, gape bo tsentšhago letsogo ka tselanyana ya go sebe thwii kgodišong ya mabokgoni a bophelo go ya ka, magareng ga tše dingwe, maitshwaro a tša leago le tsenelelano (segwera, naganelano, tlhokomelo, kwešišo), kgokagano, dikhuetšo tša sehlopha le taolo ya kgakanego ka kakaretšo.

Additional information