-50%

Fa Mme a lwala

R43,13

You save R43,12

492 in stock

492 in stock

Add to wishlist

Ga ke boife ke motseletsele o o ka ga go samagana le maitemogelo a lekgetlho la ntlha. Maikaelelo ke go baakanyetsa bana, ga mmogo le batsadi ba bone le barutabana, go samagana le mathata a botshelo, segolo bogolo fa go kopanwa le one lekgetlho la ntlha. Maemo a botshelo a go samaganwang le one ga a tlhagisiwe ka setaele sa bukathuto e e sa supeng maikutlo, mme ka lemorago la maitemogelo a botshelo jwa mmannete jo bo supilweng ka tiriso ya – ka dinako tse dingwe leinane le le amang maikutlo – le le nang le baanelwa ba mmatota ba mmuisi a ka ba tshwantshanyang le ene. Mmuisi ga a kopane fela le seemo se se rileng sa go nna jalo, mme tsela e maitemogelo a bonwang le go tlhaloganngwa ke baanelwa ka yone le yone e na le seabe ka tsela e e sa tlhamalalang mo tlholegong ya bokgoni jwa botshelo malebana le, gareng ga tse dingwe, maitsholo le tirisanommogo ya batho mo setšhabeng (botsalano, kutlwelanobotlhoko, kgathalelano, kutlwisisano), tlhaeletsano, dikamano tsa maitsholo fa gare ga maloko a setlhopha le taolo ya mathata ka kakaretso.

Additional information