-50%

Ditsala tsa metshameko ya boto

R54,00

You save R54,00

1088 in stock

1088 in stock

Add to wishlist

Kitso o batla go tsenela kgaisano ya moitshimoledikgwebo yo o tlhotlhwa kwa mmarakeng. O itumetse tota fela o sokola go tla ka kakanyo. A kopa ditsala tsa gagwe David le Leah go mo thusa. Mmogo ba tla ka kakanyo e e manontlhotlho – go tlhama motshameko wa boto gore bagaisani ba gaisanele sekgele. A kakanyo ya bona e tla kgona go fenya? Golagana le Kitso mmogo le ditsala tsa gagwe go letsholo la boitshimololedikgwebo jo bo itumedisang.

Additional information