-40%

Diphologolo tsa selegae di a ngongorega

R45,00

You save R30,00

74 in stock

74 in stock

Add to wishlist

Diphologolo mo morakeng di ne di sa itumela. Mo mosong mongwe, di ne tsa dira mogwanto. Phologolo nngwe le nngwe e ne ya tlhalosetsa Rapolase matshwenyego a tsone. Rapolase o ne a dira ka thata go rarabolola mathata a tsone le go di thusa gore di kgotsofale. E ke kgang e e kgatlhisang e e ka thusang baithuti go tlhaloganya ka fao diphologolo di ikutlwang ka teng le mesola ya tsone mo lefatsheng. Phologolo nngwe le nngwe e na le mosola le tiro mo polaseng, mme e ka rata go tshwarwa ka mokgwa o o siameng.

Additional information