Amatjhokolede!

R85,00

7 in stock

7 in stock

Add to wishlist

UNonna uzizwa abusisekile ngokuthi abe nebhoksi lamatjhokolede abelana ngawo. Ngokuyelela okukhulu unikela umuntu omunye nomunye itjhokolede ayithandako. Itjhokolede ephuthelwe ngephepha lerhawuda iya kugogo, ngombana inehlathululo ekhethekileko.

Additional information